Polityka prywatności

1. Dane identyfikacyjne.

1.1. Mac Puar, S.A. (w dalszej części nazywana MP); spółka wpisana do Rejestru Handlowego dla miasta Sevilla, księga nr 194, str. 107, dział 3, arkusz SE-5611; nr VAT A41023607; siedziba rejestrowa przy Leonardo Da Vinci Street, 15, 41092, Sevilla (Hiszpania); tel. (+34) 902197277; e-mail: elevacion@mpascensores.com, jest właścicielem strony dostępnej pod adresem: http://www.mpascensores.com, http://mpascensores.es, http://www.mpascenseurs.fr, http://mpliften.nl, http://mpliften.be, https://mplifts.pl, http://www.mplifts.cz, http://www.mpifma.ro, http://mphiss.se oraz odpowiednich kąt na portalach społecznościowych (w dalszej części nazywane Stroną).

1.2. MP jest właścicielem kont na niżej wymienionych portalach społecznościowych:

Facebook
YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

1.3. Osoba uzyskująca dostęp do tej Strony (w dalszej części nazywana Użytkownikiem) gwarantuje, że osiągnęła minimalny wiek określony w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (tj. 16 lat) lub w innych, lokalnych przepisach mających zastosowanie wobec udzielania zgodny w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego.

1.4. Użytkownicy uzyskujący dostęp Strony akceptują wszelkie klauzule noty prawnejpolityki prywatności oraz plików obowiązującej na Stronie, a także wszelkie szczególne warunki związane z korzystaniem z wybranych usług. W przypadku braku akceptacji wymienionych klauzul, użytkownik nie może korzystać ze Strony.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych.

2.1. Informacje dotyczące różnych rodzajów i sposobów przetwarzania danych przez MP jako administratora są przedstawione poniżej.

Dane przekazane na formularzu wniosku o udostepnienie “Usługi klienta”
Kim jest administrator Państwa danych? MP (więcej informacji znajduje się w ust. 1.1).
W jakim celu są przetwarzane Państwa dane?

 

Przekazane dane są przetwarzane lub udostępniane w celu zarządzania treścią przekazywanych informacji.
Jaki jest okres przechowywania Państwa danych? Przekazane przez Państwa dane są przechowywane przez cały okres przetwarzania przekazanych informacji oraz w okresie utrzymywania relacji handlowych lub przez okres czasu wymagany w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.
Na jakiej podstawie są przetwarzane Państwa dane? Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest dobrowolnie udzielona zgoda.
Jakim użytkownikom zostaną przekazane Państwa dane? Dane nie są ujawniane żadnym stronom trzecim za wyjątkiem stron, którym dane należy ujawnić w związku z obowiązującymi przepisami lub za uprzednią Państwa zgodą.
Jakie są Państwa prawa w związku z przekazaniem danych? Osoby, których dane dotyczą maja prawo żądać od MP wglądu do danych, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia zakresu lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym także kwestionowania przenaszalności danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie oraz odwoływania się do organu nadzorującego (więcej informacji w ust. 6).
Jakie dane są obowiązkowe?

 

Wszelkie dane wymagane na formularzu są obowiązkowe; nieprzekazanie tych danych uniemożliwi kontakt z MP.
Dane ujawniane na formularzu w części: “Informacje finansowe/przekazanie środków”
Kim jest administrator Państwa danych? MP (więcej informacji znajduje się w ust. 1.1).
W jakim celu są przetwarzane Państwa dane?

 

Przekazane lub udostępnione przez Państwa dane są przetwarzane w celu zarządzania środkami finansowymi i opłatami za zamówione usługi lub produkty.
Jaki jest okres przechowywania Państwa danych? Przekazane przez Państwa dane są przechowywane przez okres zarządzania środkami finansowymi oraz utrzymywania relacji kontraktowych lub poprzedzających zawarcie transakcji lub przez okres czasu wymagany w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.
Na jakiej podstawie są przetwarzane Państwa dane? Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest dobrowolnie udzielona zgoda.
Jakim użytkownikom zostaną przekazane Państwa dane? Państwa dane nie są przekazywane żadnym stronom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane w związku z obowiązującymi przepisami lub za uprzednią Państwa zgodą.
Jakie są Państwa prawa w związku z przekazaniem danych? Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od MP wglądu do danych, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia zakresu lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym także kwestionowania przenaszalności danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie oraz odwoływania się do organu nadzorującego (więcej informacji w ust. 6).
Jakie dane są obowiązkowe?

 

Wszelkie dane wymagane na formularzu są obowiązkowe; nieprzekazanie tych danych uniemożliwi kontakt z MP.
Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
Kim jest administrator Państwa danych? MP (więcej informacji znajduje się w ust. 1.1).
W jakim celu są przetwarzane Państwa dane?

 

Przekazane lub udostępnione przez Państwa dane są przetwarzane w celu organizowania i udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną na nasz adres email.
Jaki jest okres przechowywania Państwa danych? Przekazane przez Państwa dane są przechowywane przez cały okres przetwarzania przekazanych informacji oraz w okresie utrzymywania relacji handlowych lub przez okres czasu wymagany w celu wywiązania się z obowiązków prawnych.
Na jakiej podstawie są przetwarzane Państwa dane? Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest dobrowolnie udzielona zgoda.
Jakim użytkownikom zostaną przekazane Państwa dane? Państwa dane nie są przekazywane żadnym stronom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w których jest to wymagane w związku z obowiązującymi przepisami lub za uprzednią zgodą.
Jakie są Państwa prawa w związku z przekazaniem danych? Osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od MP wglądu do danych, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia zakresu lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym także kwestionowania przenaszalności danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie oraz odwoływania się do organu nadzorującego (więcej informacji w ust. 6).
Jakie dane są obowiązkowe?

 

Żadne dane nie są wymagane w celu nawiązania kontaktu z MP za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Przetwarzanie danych w charakterze jednostki przetwarzającej dane.

3.1. Użytkownik zawierający umowę w sprawie świadczenia usług w ramach której podmiotem przetwarzającym dane jest MP upoważnia MP do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do świadczenia zamówionych/zleconych usług.

3.2. W celu świadczenia usług związanych z wykonywaniem celu zlecenia, administrator danych udostępni MP dane osobowe niezbędne w celu realizacji zamówionej usługi.

3.3. Umowa ta zachowuje ważność przez okres utrzymywania relacji komercyjnych z Klientem. Po ustaniu wymienionych relacji, MP będzie zobowiązana do zwrotu danych osobowych do administratora lub do innego podmiotu przetwarzającego dane wskazanego przez administratora oraz usunąć wszelkie kopie danych będące w jej posiadaniu. Należy pamiętać jednak, że dane mogą być zablokowane w celu wywiązania się z obowiązków administracyjnych lub wynikających z lokalnych przepisów.

3.4. MP oraz jej pracownicy są zobowiązani do:

 • Wykorzystywania danych osobowych lub danych przeznaczonych do zapisu jedynie w celu realizacji zlecenia. Dane nie mogą być wykorzystywane w innych celach.
 • Przetwarzania danych zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez administratora danych.
 • Sporządzenia pisemnego rejestru wszystkich działań związanych z przetwarzaniem danych podejmowanych w imieniu administratora, który będzie zawierać następujące dane:
  • Nazwę jednostki (lub jednostek) przetwarzającej dane oraz dane administratora, na rzecz którego działa jednostka przetwarzająca dane.
  • Kategorie danych i przetwarzania realizowane przez poszczególnych administratorów.
  • Ogólny opis odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez administratora.
  • Dane nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że za uprzednią wyraźną zgodą administratora, w sytuacjach, w których jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów. Jeżeli jednostka przetwarzająca dane planuje outsourcing usług przetwarzania będzie zobowiązana do poinformowania administratora o tym i uzyskania jego uprzedniej zgody.
 • Zachowania poufności danych osobowych, do których uzyskuje dostęp w ramach realizacji zlecenia w tym także po zakończeniu umowy.
 • Zagwarantowania, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiążą się wyraźnie lub w formie pisemnej do przestrzegania obowiązku poufności oraz do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, o czym zostaną odpowiednio poinformowane.
 • Prowadzenia i udostępniania administratorowi dokumentacji potwierdzającej wywiązanie się z obowiązków wynikających z ustępu poprzedzającego.
 • Zapewnienia niezbędnego szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  • W sytuacji, gdy uprawnieni użytkownicy skorzystają z prawa dostępu, poprawiania, usuwania lub zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania danych, ograniczą przetwarzanie lub przenaszalność danych do MP, informacje o tym muszą być przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administratora danych. Wszelkie tego typu informacje muszą być zgłaszane niezwłocznie, w żadnym razie nie później niż w dniu następującym po zgłoszeniu odpowiedniego wniosku wraz, jeżeli ma zastosowanie, z innymi informacjami niezbędnymi w celu realizacji wniosku.
 • Informacje o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa danych: MP zgłosi administratorowi danych bez zbędnej zwłoki za pośrednictwem poczty elektronicznej wszelkie przypadki naruszenia danych osobowych, którymi zarządza oraz które są w jego posiadaniu wraz z informacjami niezbędnymi w celu udokumentowania i zgłoszenia zdarzenia. Wymagany jest co najmniej niżej wymieniony zestaw informacji:
  • Opis charakteru naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w tym, o ile to możliwe, kategorie i przybliżona liczba stron oraz rekordów danych osobowych, których takie naruszenie dotyczy.
  • Dane kontaktowe osoby, która udzieli bliższych informacji na temat naruszenia.
  • Opis potencjalnych konsekwencji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Opis środków podjętych lub proponowanych w celu usunięcia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w tym, jeżeli dotyczy, środków wdrożonych w celu złagodzenia potencjalnych negatywnych skutków takiego naruszenia. Jeżeli oraz w zakresie w jakim przekazanie kompletnych informacji nie jest możliwe, będą one przekazywane w miarę dostępności oraz bez zbędnej zwłoki.
 • Na wniosek administratora danych, MP przekaże informacje o przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych administratorowi w możliwie jak najkrótszym czasie w sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie bezpieczeństwa danych może zagrażać prawom oraz wolności podmiotów danych/osób fizycznych. Informacje muszą być sformułowane jasnym i prostym językiem oraz zawierać elementy każdorazowo określone przez administratora, a przynajmniej:
  • Informacje o charakterze naruszenia danych.
  • Kontakt od osoby po stronie administratora, która udzieli bliższych informacji.
  • Opis potencjalnych konsekwencji naruszenia danych osobowych.
  • Opis środków podjętych lub proponowanych przez administratora w celu usunięcia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w tym, jeżeli dotyczy, środków wdrożonych w celu złagodzenia potencjalnych negatywnych skutków takiego naruszenia.
 • Przekazywania administratorowi wszelkich informacji niezbędnych w celu potwierdzenia zgodności nałożonymi na niego obowiązkami oraz do przeprowadzania audytów lub kontroli przez osobę odpowiedzialną za tego typu działania lub przez inna osobę upoważnioną przez audytora.
 • Wdrażania niezbędnych zabezpieczeń techniczne oraz organizacyjnych w celu zagwarantowania poufności, integralności, dostępności oraz trwałej odporności i stabilności systemów przetwarzania danych i usług.
 • Zwrócenia administratorowi wszelkich danych osobowe oraz jeżeli dotyczy, nośniki, na których zostały przekazane po realizacji usługi.
 • Zwrot musi obejmować także całkowite usunięcie danych z urządzeń (komputerów) wykorzystywanych przez MP. MP może zachować kopie danych na odpowiednio zablokowanych nośnikach przez okres, w którym ponosi odpowiedzialność za realizacje usług.

3.5. Obowiązki administratora:

 • Przekazywanie jednostce przetwarzającej dane niezbędne w celu świadczenia usług.
 • Gwarantowanie przed oraz w okresie przetwarzania danych zgodności z ogólnymi rozporządzeniami w zakresie ochrony danych osobowych obowiązującymi w MP.
 • Nadzorowanie procesu przetwarzania danych.

4. Media społecznościowe.

4.1. Uzyskując dostęp do kont na mediach społecznościowych MP, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności tych portali:

Facebook
YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

5. Gwarancje.

5.1. Użytkownik gwarantuje, że przekazane przez niego dane są prawdziwe, dokładne, kompletne o aktualne oraz że ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty, bezpośrednie lub pośrednie, jakie mogą wyniknąć w związku z naruszeniem tego obowiązku.

5.2. W sytuacji, gdy przekazane dane stanowiły własność strony trzeciej, Użytkownik gwarantuje, że powiadomił o tym zainteresowana stronę oraz uzyskał jej zgodę na przekazanie jej danych osobowych do MP.

6. Prawa.

6.1. Prawo dostępu: Użytkownik będzie mieć prawo do uzyskania od MP potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane, czy nie oraz w sytuacji, gdy jego dane będą przetwarzane, będzie mieć prawo do uzyskania dostępu do swoich danych.

6.2. Prawo do poprawiania danych: The Użytkownik będzie mieć prawo do żądania od MP, bez zbędnej zwłoki, poprawienia niedokładnych danych dotyczących Użytkownika. Zważywszy na cel przetwarzania, Użytkownik będzie mieć prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych w tym w drodze przekazania oświadczeń uzupełniających.

6.3. Prawo do usuwania danych: Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia jego danych przez administratora bez zbędnej zwłoki, a administrator będzie mieć obowiązek ich usunięcia w tym trybie.

6.4. Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania: Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia zakresu danych przetwarzanych przez MP.

6.5. Prawo do przenaszalności danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania danych jego dotyczących, które przekazał MP, w postaci ustrukturyzowanej oraz w powszechnie stosowanych formacie umożliwiającym odczyt przez odpowiednie urządzenia oraz będzie mieć prawo do przekazania tych danych innego administratorowi bez żadnych utrudnień ze strony administratora, któremu jego dane zostały udostępnione.

6.6. Prawo do kwestionowania danych: Użytkownik ma prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w związku ze szczególną sytuacją, w której się znalazł, w dowolnym czasie. MP zaprzestanie przetwarzania danych takiego Użytkownika, chyba że administrator wykaże konieczność kontynuowania przetwarzania tych danych z przyczyn niezależnych od interesów, praw oraz swobód osoby, której dane dotyczą lub w celu umożliwienia, wykonania lub zapewnienia ochrony wobec roszczeń.

6.7. Automatyczne, indywidualne podejmowanie decyzji w tym budowanie profilów: Użytkownik ma prawo do tego, aby decyzje jego dotyczące nie były podejmowane wyłączenie w oparciu o zautomatyzowany proces przetwarzania, w tym budowanie profilów, który może wywoływać skutki prawne lub inne, podobne konsekwencje dla Użytkownika.

6.8. Prawo do wycofania zgody: Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodny z prawem charakter przetwarzania danych na podstawie zgody do chwili jej wycofania. Udzielanie i wycofywanie zgody nie jest obarczone żadnymi trudnościami.

6.9. Użytkownik może korzystać z prawa do dostępu, poprawy, usuwania, ograniczania przetwarzania, kwestionowania lub przenaszalności danych w dowolnym czasie kierując odpowiednią informację na adres; Pabellón MP, Leonardo Da Vinci Street, 15, 41092, Seville (Spain) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: elevacion@mpascensores.com.

6.10. Więcej informacji na temat praw Użytkownika możnaj znaleźć tuta.